مبانی علمی و تئوری انواع روشهای دبی سنجی در کانال باز

 

  روشهای کلي

 

  روش مدرن كاليبراسيون

  فرهنگ لغات مرتبط با دبی سنجي

  نرم افزارهاي محاسبات و شبيه سازی رفتار سيالات در کانالهای باز

كتاب الكترونيكي مرجع شامل كليه مباحث سنجش دبي در كانالهاي باز 

 

 

 

   روشهای مبتني بر ارتفاع سيال و مساحت مقطع كانال(Head Area Methods):

                در اين نوع روشها به كمك يك ساختار خارجي شكل مسير سيال تغيير داده مي شود و در نتيجه ي آن ارتفاع سيال در كانال از حالت عادي تغيير مي كند. با اندازه گيري اين تغيير ارتفاع و دانستن مساحت سطح مقطع كانال مي توان با توجه به معادلات فيزيكي حاكم بر هر ساختار ، دبي جريان عبوري از كانال را محاسبه نمود . انواع ساختارهاي موجود و شرح مفصل و معادلات حاكم بر آنها در بخشهاي زير آمده است:

Weirs  

Sluice Gates

  Flumes

  روشهاي مبتني بر سرعت سيال و مساحت مقطع كانال(Velocity Area Methods):

           در اين روشها دبي حجمي جريان سيال به وسيله اندازه گيري دو كميت سرعت متوسط  و مساحت سطح مقطع عبوري سيال محاسبه مي شود. اين روش ها بيشتر در كانالهاي با عرض پهن بكار رفته و معمولا با آزمايشهاي متعدد در محلها و عمقهاي مختلف سيال همراه است. تئوري و روشهاي اصلي اين نوع دبي سنجي در بخشهاي زير بررسي شده است:

Velocity Area Integration by Current Meters

Electromagnetic Method

Ultrasonic Method

 

   روش مبتني بر رقيق سازي (Dilution Gauging) :

              در اين روش كه بيشتر در كاليبراسيون دبي سنجها به كار مي رود از تزريق يك ماده قابل تعقيب مانند نمك هاي راديو اكتيو به سيال در حال حركت و اندازه گيري درجه رقيق شدگي محلول حاصل با معادلات ويژه اي  دبي سيال اندازه گيري مي شود. كه شرح مفصل آن در زير آمده است:

Dilution Gauging

  نرم افزارهاي محاسبات و شبيه سازی رفتار سيالات در کانالهای باز  

Open Channel Flow Software - Free download available

FLOW-3D :Flow Modeling software

Geometric mean calculator for open channel data

Bernoulli Equation Calculator with Applications