به کارگيری منطق فازی در تصحيح

پروفايل شخصيتی تست MCMI II

                                                             

دانشجو: وهاب نکوکار

استاد راهنما: دکتر عليرضا فاتحی

 

چکيده

 

در اين پروژه از منطق فازي جهت بهبود نرماليزاسيون آزمون ميلون استفاده شده است. به اين منظور برنامه‌اي نوشته شد تا بتواند آزمون را اجرا كند. در مراحل نرماليزه كردن آزمون به اين نتيجه رسيديم كه نرماليزاسيون ميلون داراي نقايصي است. با انتخاب منطق فازي و به كارگيري آن سيستمي را جايگزين اين قسمت نرماليزاسيون كرديم و نتايج خود را براي مقايسه با نتايج نرم ميلون به كارشناسان اين رشته سپرديم. سپس بر روي نتايج كارشناسان آزمون فرض انجام داديم و ديديم كه نظر ما به نظر كارشناسان نزديك‌تر است و به اين ترتيب صحت عملكرد اين طرح مورد تاييد قرار گرفت.

          مدتي است كه هم كامپيوتر و برنامه‌هاي كامپيوتري و هم منطق فازي و شبكه‌هاي عصبي توانسته‌اند كمك شاياني به علم روانشناسي در جهت پيشرفت آن نمايند. لذا در اين پروژه سعي شده با استفاده از يك برنامه‌ي كامپيوتري ابتدا آزمون اجرا شود زيرا نرم كردن اين آزمون و رسم پروفايل نهايي براي درمانگر حدود 45 تا 60 دقيقه طول مي‌كشد و احتمال اشتباه هم زياد است و سپس براي بهبود در قسمت‌هايي از نرماليزاسيون آزمون كه طبق مطالعه‌ي ما داراي نقايصي است، از منطق فازي كمك گرفته شده است.

          در مرحله‌ي اول آزمودني به سوالات پاسخ مي‌دهد. جواب سوالات به صورت درست يا غلط است. سپس در كمتر از نيم ثانيه پروفايل او رسم مي‌شود. در مرحله‌ي بعدي از منطق فازي استفاده مي‌شود و پروفايل ديگري با استفاده از منطق فازي رسم مي‌گردد كه تصحيح شده‌ي پروفايل قبلي است. در آخر شدت اختلالات را هم با كلمات Normal، Trait, Severe و Disorder مشخص مي‌نماييم.